více informací... statut nadace... naši dárci... více informací... kontakty...


Statut

Nadace SAPIRICON

Petr Macek
trvalý pobyt:  Stráž nad Nisou, Dolní Řadová 476, PSČ  463 03 RČ  670803/1759

Markéta Macková
trvalý pobyt:  Stráž nad Nisou, Dolní Řadová 476, PSČ  463 03 RČ  896018/2528

Alena Macková
trvalý pobyt:  Stráž nad Nisou, Dolní Řadová 476, PSČ  463 03 RČ  385506/077

zřídili nadační listinou ze dne 21.2.2008 za účelem trvalé podpory rozvoje vzdělanosti a udržování duchovních a kulturních hodnot a tradic v České republice s důrazem na kvalitu života a alternativní životní styl nadaci s názvem ,,Nadace SAPIRICON“.
Dnem  19.3.2008 byl tento nadační fond zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, oddíl N, vložka 684 a nadaci  bylo přiděleno IČO: 28367472.
K úpravě právních poměrů nadačního fondu vydává jeho správní rada podle § 4 zák. č. 227/1997 Sb. ve  znění pozdějších změn a doplňků tento

statut

Část I.
Úvodní ustanovení


Čl. 1
Název nadace

Název nadace zní: Nadace SAPIRICON.

Čl. 2
Sídlo nadace

Sídlem nadace je Praha 1, Václavské nám. 794/38, PSČ: 110 00

Čl. 3
Právní poměry nadace

Nadace je právnickou osobou; jeho právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a  nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

Čl. 4
Územní působnost nadace

Nadace  vyvíjí svoji činnost na území České republiky.

Čl. 5
Cíl nadace

Nadace  je zřízena za účelem trvalé podpory rozvoje vzdělanosti a udržování duchovních a kulturních hodnot a tradic (památek, obnova krajiného rázu, včetně bývalého osídlení s ohledem na tradiční zemědělství) v České republice s důrazem na kvalitu života a alternativní životní styl.

Čl. 6
Činnost nadace

K dosažení uvedeného cíle bude nadace zejména:

 • Soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadace.
 • Spoluvytvářet prostor, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy.
 • Přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblasti duchovní, kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, místního rozvoje a ostatních tradičních hodnot a jejich principů.
 • Podporovat projekty zlepšující ochranu životního prostředí a podporující ekologické zemědělství.
 • Podporovat projekty na záchranu a obnovu historických a kulturních památek, včetně obnovy krajiného rázu a bývalého osídlení s ohledem na tradiční zemědělství.

Část II.
Majetek nadace

Čl. 7
Zdroje nadace

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude nadace získávat zejména z následujících zdrojů:
a)   Dary právnických a fyzických osob věnované nadaci.
b)   Příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace.

Čl. 8
Používání prostředků nadace

 • Prostředky nadace lze použít pouze k realizaci cíle nadace uvedeného  v čl. 5, a to zejména na:
 • Příspěvky a finanční zajištění činnosti uvedené v čl. 6.
 • Odměny, které se poskytují za práci pro nadaci vykonanou na základě objednávky nebo s předchozím souhlasem správní rady nadace.
 • Náhrady cestovních výdajů těch, kteří podle předchozího odstavce vykonávají práci pro nadace, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě nadace.
 • Příspěvky lze poskytovat z prostředků nadace fyzickým a právnickým osobám za předpokladu, že tyto prostředky budou použity výhradně k účelům odpovídajícím obecně prospěšným cílům, cílům a činnosti nadace dle článku 5 a 6 tohoto statutu.
 • Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
 • Příspěvek z prostředků  nadace nelze poskytnout členům orgánů nadace a jeho zaměstnancům.
 • Nadace informuje zúčastněné žadatele o rozhodnutích o poskytnutí požadovaných nadačních příspěvků a vede o nich samostatnou evidenci.
 • S žadateli, kterým bylo rozhodnuto poskytnout příspěvek, uzavře nadace  písemnou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.
 • Nadace samostatnou účetní evidenci o poskytnutých nadačních příspěvcích. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků nadace každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě.
 • Náklady na správu nadace nemohou překročit 50 % z hodnoty nadačního jmění v témže roce.

Část III.
Orgány nadace

Čl. 9
Správní rada

1.  Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.
2.  Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) Vydat statut a rozhodovat o jeho změnách.
b) Schvalovat realizační plán, rozpočet a jeho změny.
c)  Schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“).
d) Rozhodovat o sloučení.
e) Schvalovat změnu počtu členů správní rady.
f)  Volit nové členy správní rady a revizora, rozhodovat o odvolání člena správní rady, revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit a odvolávat předsedu a jmenovat místopředsedu.

 • Stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora.
 • Schvalovat pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace.
 • Rozhodovat o vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadace rozhodovat o vydání vnitřních směrnic nadace.
 • Rozhodovat  o zřízení funkce ředitele nadace, jmenovat jej a odvolávat, jakož i rozhodovat o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny.
  • Správní rada nadace má 3 členy. První správní radu nadace jmenovali zřizovatelé.

4.  Funkční období členů správní rady je pětileté.
5.  Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
6.  Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
7.  Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; s výjimkou rozhodování o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací, kdy je třeba souhlasu všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
8.  Jednání správní rady svolává a řídí předseda.
9.  Členství ve správní radě zaniká:
a)    Uplynutím funkčního období.
b)    Úmrtím.
c)    Odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li  závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nadační listinu nebo tento statut,
d)    Odstoupením.

10. Zřizovatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li zřizovatel o slovo, musí mu být uděleno.

Čl. 10
Jednání jménem nadace

1. Předseda a místopředseda správní rady jednají jménem nadace, jsou oprávněni jej zastupovat v právních vztazích a činit jeho jménem právní úkony a  to každý z nich samostatně.
2. Podepisování za nadaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu  nadace připojí svůj podpis předseda.

Čl. 11
Revizor

1.  Revizor je kontrolním orgánem nadace.
2.  Revizor zejména:

 • Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků

 a správnost účetnictví vedeného nadací.

 • Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
 • Dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy,

 nadační listinou a statutem nadace.

 • Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich

odstranění.

 • Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své

kontrolní činnosti.
3.  Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

 • Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace.
 • Svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud  o to požádá.
5.  Funkce revizora radě je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace.

 • Funkční období revizora je pět let.
 • Opětovné zvolení revizora je možné.

Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 12
Výroční zpráva a účetnictví

 • Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června
  následujícího kalendářního roku.
 • Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Nadace vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 13
Administrátor nadace

 • Administrativní, personální a organizační agendu zajišťuje pro nadaci administrátor, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba.
 • Výběru administrátora rozhoduje správní rada.
 • Základní pravidla výkonu funkce administrátora budou stanovena v samostatné realizační smlouvě uzavřené mezi nadací a administrátorem (mandátní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obstarání věci apod.).
 • Smlouvu s administrátorem uzavírá jménem nadace předseda správní rady.

Čl. 14
Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

Čl. 15
Zrušení a zánik nadace

1. Nadace se zrušuje:

 • Dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace.
 • Rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení.
 • Rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. Likvidace nadace probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

 
 
copyright © 2008 kom-it